Select Page

Борис Кукуњавски
Самостојна изложба

Текст: Тане Атанасовски Гарски

 

 

Уметничка галерија, Куманово
2 – 16 март 1988

 

Каталог: PDF mk