Select Page

Библиографија на македонската ликовна уметност
Публикација (Том II: 20 век, св.2)

Уредник, составувач и редактор: Надица Бошковска

 

НУБ „Св. Климент Охридски“, Скопје
2000

 

 

 

Публикација: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)