Select Page

Бескрајна приказна / A Never Ending Story
Самостојна изложба / Solo exhibition
Гордана Вренцоска / Gordana Vrencoska

CIX галерија, Центар за современи уметности, Скопје / CIX gallery, Contemporary Art Center, Skopje
Декември 2000 / December 2000

 

Текст: Маја Чанкуловска / Text: Maja Cankulovska

Каталог / Catalog: PDF mk/eng