Select Page

Барометар на времето
Критички осврт (кон изложбата „40 години ДЛУМ“, Уметничка галерија Скопје, 1985)
Автор: В(ладимир) Величковски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
06.12.1985

 

Осврт: PDF mk