Select Page

Бардот на палетата заробен од Радика
Напис
Автор: Ташко Ширилов; изјави: Томо Владимирски

Објавен во Вечер, Скопје
17.07.1971

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)