Select Page

Атанас Талевски / Atanas Talevski
Самостојна изложба / Solo exhibition

 

Културно-информативен центар, Скопје/ Cultural Information Center, Skopje
Ноември 2000 / November 2000

 

Каталог/ Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)