Select Page

Астралниот Дали
Entrevista virtual con Salvador Dali (виртуелно интервју со Салвадор Дали)
por Valdo Galea (автор: Валдо Галеа)

 

 

 

Форум, Скопје
16.10.2009

 

Текст: PDF mk