Select Page

Ристо Калчевски – Аспекти на пиктуралното / Risto Kalcevski – Aspects of Painting

Монографија и самостојна изложба / Monograph and solo exhibition

Автор на монографијата: Марика Бочварова Плавевска / Author of the monograph: Monika Bocvarova Plavevska

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje

Јуни 2001 / June 2001

 

Монографија / Monograph: PDF мк/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)