Select Page

Архи.тек 06 (Тема 06: Предели)

Бeсплатна месечна публикација

Издавач: Архитектонски факултет Скопје, УКИМ

Уредници: Владо Данаилов, Мила Димитровска

Ноември 2016

 

Разговори со Кирил Гегоски и Мирослав Грчев, фотографија: Иван Блажев

 

PDF mk