Select Page

Архи.тек 05 (Тема 05: Цели за иднината – Скопје 2063)
Бeсплатна месечна публикација

Издавач: Архитектонски факултет Скопје, УКИМ
Уредници: Владо Данаилов, Мила Димитровска
Септември 2016

 

Изјави, кратки текстови, цртежи и колажи од: Бранимир Јовановиќ, Никола Николовски, Ивана Ангелова, Марија Христова, Илија Прокопиев, Гордан Витевски, Никола Узуновски, Павел Вељаноски и Борислав Николовски-Трифуновски

Публикација: PDF mk