Select Page

Арт република бр.7
Списание за уметноста и културата на Балканот

Главен уредник: Македонка Димитриева

 

Издавач: Арти факти, Скопје
Август 2006

 

Текстови: Гоце Наумов, Александар Станковски, Звонимир Барац, Марија Анастасијаду, Данијела Пурешевиќ, Свилен Стефанов, Клемен Феле, Денис Пониж, Едвард Луси Смит, Емилија Матаничкова, Стефан Санџаковски, Златко Теодосиевски, Методиј Златанов, Конча Пиркоска, Сашо Саздовски, Димитар Самарџиев, Владимир Величковски, Ѓоко Муратовски, Владо Mанчевски, Мелентие Пандиловски, Кристофер Јовковски

Застапени автори: Александар Станковски, Жанета Вангели, Игор Тошевски, Томе Аџиевски, Славица Јанешлиева, Оливер Мусовиќ, Христина Иваноска, Атнас Ботев, Златко Трајковски, Мирослав Стојановиќ, Симон Шемов, Богоја Анѓелковски, Милош Коџоман, Златко Глигоров, Станко Павлески, Јован Шумковски, Антони Мазневски, Дијана Томиќ Радевска, Марга Киселичка, Илија Кочовски, Мирослав Масин, Жарко Башески, Бети Аврамовска, Сашо Саздовски, Александра Хаџи Наумова, Симонида Филипова Китановска,  Методиј Златанов, Аанас Атанасоски, Константин Качев, Гоце Наневски, Искра Димитрова, Рајко Тодоровиќ, Драган Hајденовски, Родољуб Анастасов, Петар Мазев, Петар Хаџи Бошков, Димо Тодоровски, Томе Серафимовски, Ангел Коруновски, Методи Ангелов…

Содржини: Изложба „Армитаж“ КЦ Точка, Скопје, 17. Анима фест Загреб…

 

Списание: PDF mk (48 MB)