Select Page

The End 
Самостојна изложба / Solo exhibition
Антони Мазневски / Antoni Maznevski
Текст: Лилјана Неделковска / Text: Liljana Nedelkovska

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
04.06 – 06.09.1996

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng