Select Page

Антони Мазневски: Скулптури / Antoni Maznevski: Sculptures
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Бојан Иванов, Дејан Буѓевац, Лазо Плавевски / Text: Bojan Ivanov, Dejan Budjevac, Lazo Plavevski

 

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje

Април 2002 / April 2002

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng