Select Page

Ангажманот на интелектуалецот е моќен сам по себе
Интервју со Небојша Вилиќ

Автор: Снежана Ј.

 

Објавено во печатените медиуми, Скопје

Јуни 2008

 

Интервју: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)