Select Page

Александар Станкоски / Aleksandar Stankoski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Сузана Милевска / Text: Suzana Milevska

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje

Септември 1997 / September 1997

 

 

Каталог / Catalog: PDF мк/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)