Select Page

Александар Станковски: Слики 1966 – 1985 / Aleksandar Stankovski: Paintings 1966 – 1985
Публикација / Publication

Текст: Конча Пиркоска / Text: Konca Pirkoska
Издавач: Александар Станковски / Publisher: Aleksandar Stankovski

Скопје / Skopje
1985

 

 

Публикација / Publication: PDF мк/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)