Select Page

Александар Ристески / Aleksandar Risteski
Самостојна изложба /Solo exhibition

Текст: Слободанка Баришиќ / Text: Slobodanka Barisic

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
12.05 – 01.06.1976

 

Каталог/ Catalogue: PDF mk/eng