Select Page

Аквизиции III (1980 – април 1982)
Републичка заедница на културата – Комисија за откуп на ликовни творби

Музеј на современата уметност, Скопје

Декември 1982

 

 

Учесници: Аврамовски Драгутин Гуте, Аврамовски Ставре, Аврамчев Владимир, Андонова Македонка, Андреевски Томе, Анѓушев Пано, Апостолска Мира, Аризанов Илија, Арнаудов Симеон, Атанасовски Гарски Тане, Аќимовиќ Виктор,  Анѓелковиќ Мирослав, Беќаровски Насо, Биков Драган, Бошковски Јозо Јон, Василев Васил, Василев Ниче, Велков Иван, Вејнер Камил, Винокиќ Киро, Георгиевски Владимир, Георгиевски Петар, Гилевски Паскал, Данова Марија, Димески-Димес Марин, Димчевски Трајче, Ефремов Кирил, Ефтимова Катја, Иванов Никола, Ивановски Ангеле, Ивковиќ Богољуб, Јакимовски Жарко, Јаневски Војко, Јанкулоски Александар Цане, Калчевски Ристо, Корубин Миле, Корубин Рубенс, Костовски Зоран, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Коџоман Милош, Крмов Томислав, Крстевски Боро, Лазаров Михо, Лафазановски Илија, Мазев Петар, Манев Коле, Манев Свето, Маневски Стефан, Марковиќ Дарко, Мартиноски Никола, Милјаноски Доне, Мусовиќ Богдан, Настевски Александар, Нацевски Ангеле, Николов Димче, Николовски Петар Пере, Николовски Трајче, Павловски Таки, Папазоски Благоја, Пенушлиски Илија, Перчинков Душан, Петров Борис, Петрова Малкиќ Рада, Попоски Дада Драган, Протуѓер Димче, Размовски Стојан, Стефанова Лена, Стојановски Душко, Стојчевски Димитар, Талевски Борислав, Ташовски Вело, Темкова Ана, Тодоровски Димо, Траиковски Борислав, Унковска Билјана, Фидановски Никола Кочо, Филовски Боби Слободан, Хаџи Бошков Петар, Хаџи Митров Зафир, Чауле Виолета, Чулаковски Џото Ѓорѓи, Шемов Симон, Шулајковски Теофил, Шумка Димче

Каталог: PDF mk