Select Page

Авторски низ појавното 1-5 / Artistically through the Phenomenal
Публикација / Publication

Текстови: Спасе Перовски, Станко Павлески, Небојша Вилиќ, Роберт Алаѓозовски / Texts: Spase Perovski, Stanko Pavleski, Nebojsa Vilic, Robert Alagjozovski

Издавач: Станко Павлески / Publisher: Stanko Pavleski
Скопје, 2013 / Skopje, 2013

 

За издавачот: Станко Павлески, Марија Џунова, Весна Дунимагловска, Спасе Перовски / For the publisher: Stanko Pavleski, Marija Dzunova, Vesna Dunimagloska, Spase Perovski

Ликовно уредување: АнП / Lay-out: AtP

Дизајн на корицата и на логото на АнП: Станко Павлески / Design of the cover page and the logo AtP: Stanko Pavleski

 

Публикација / Publication (27 МB): PDF mk/en

 

(Од архивата на Павлески Станко)