Select Page

Автопортретот во творештвото на Никола Мартиновски / L’ auto-portrait dans l’oeuvre de Nikola Martinoski

Студија / Étude

Автор: Борис Петковски / Auteur: Boris Petkovski

Објавена во Ликовна уметност бр.7 (стр.11-25), Скопје / L’art plastiques № 7, Skopje

1980

 

Студија / Étude (résume): PDF mk/fr