Select Page

Појави од старото вредности од новото

Појави од старото вредности од новото
Осврт (кон изложбата на Рубенс Корубин, Дом на културата, Прилеп, септември 1985)
Автор: Елена Чагороска

Објавен во Народен глас, Прилеп
22.11.1985

(more…)