Select Page

Јордан Ефремов – Јошко / Jordan Efremov – Joško

Јордан Ефремов – Јошко / Jordan Efremov – Joško
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Ана Франговска, Антони Мазневски / Text: Ana Frangovska, Antoni Maznevski

Народен музеј Велес – Градски салон / Museum Gallery Veles – City Salon
Јули 2013 / July 2013

(more…)

Јордан Ефремов – Јошко / Jordan Efremov – Joško

Јордан Ефремов – Јошко / Jordan Efremov – Joško
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Ана Франговска, Антони Мазневски / Text: Ana Frangovska, Antoni Maznevski

Уметничка галерија „Безистен“, Штип / Art Gallery “Bezisten”,  Stip
Мај 2011 / May 2011

(more…)

Мајски салон ’95

Мајски салон ’95
Групна изложба

Текст: Тане Атанасовски Гарски

Уметничка галерија, Куманово
Мај – јуни 1995

(more…)