Select Page

2.800 Подарени ликовни дела
Интервју со Соња Абаџиева – Димитрова

Автор: Т(ашко) Ширилов

Објавено во Вечер, Скопје
08.02.1980

 

Интервју: PDF mk