Select Page

Хронологија на дневни записи / Chronology of Daily Records
Самостојна изложба / Solo exhibition

Мирко Вујисиќ / Mirko Vujisik

Текст: Маја Чанкуловска Михајловска / Text: Maja Chankulovska Mihajlovska

НУ Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје / NI National Gallery of Macedonia – Chifte Hamam, Skopje
21.10.2015

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en