Select Page

Современа македонска таписерија / La tapisserie macédonienne contemporaine
Прилог кон проучувањето на оваа тема

Љубица Дамјановска

Зборник на трудови – I Конгрес на Сојузот на друштвата на историчарите на уметноста од СФРЈ
Охрид, 1976

 

Репродукции: Димче Коцо, Мира Спировска, Доне Милјановски

Текст / Texte(résumé): PDF mk/fr