Select Page

Синтагма / Sintagma
Самостојна изложба / Solo exhibition
Венко Цветков / Venko Cvetkov
Текст: Жарко Този, Венко Цветков / Text: Zarko Tozi, Venko Cvetkov

Уметничка галерија Скопје, Даут-пашин амам / Art Gallery Skopje, Daut Pasin Hamam
Mај 1998 / May 1998

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng/el