Select Page

Светогледи што ги надминуваат националните рамки

Осврт кон изложбата на дела од Маја Бикова

Автор: Гоце Божурски

Објавен во Утрински весник бр.1447

Датум: непознат*

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Утрински весник. Во моментот на преземањето, сите изданија постари од 16.10.2006 се заведени под тој датум.

Осврт: PDF mk