Select Page

Дали празен простор (во музеј, галерија, црква…) може да претставува уметничко дело?
Самостоен проект во рамки на настанот Простор 2 / Solo project
Танас Луловски / Tanas Lulovski
Текст: Викторија Васева Димеска / Text: Viktorija Vaseva Dimeska

 

Чифте амам, Скопје / Chifte Hamam, Skopje
29.08.2002

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/en