Select Page

Излез бр.1

Студентско списание

Издавач: Здружение на граѓани „Студентска организација Излез“

Скопје

Мај 2010

 

 

Главен уредник: Даниела Атанасова

Содржини: Прва Архи Бригада: протест преку стручна критика…

Публикација: PDF mk