Select Page

Пилот / Pilot
Самостојна изложба / Solo exhibition
Марко Манев / Marko Manev
Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / National gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje
Септември 2011 / September 2011

 

Текст: Маја Чанкуловска Михајловска / Text: Maja Cankulovska Mihajlovska

Каталог / Catalog: PDF mk/eng