Select Page

Од почетоците на македонското профано сликарство
Изложба од фундусот на Уметничката галерија, Скопје

Димитар Андонов Папрадишки, Ѓорѓи Зографски и Коста Шкодреану
Текст: Антоние Николовски

Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола
1984

 

Издавач: МАНУ и Уметничка галерија, Скопје

Каталог: PDF mk