Select Page

Мигови во шеесетите / Moments of the Sixties
Самостојна изложба / Solo exhibition

Александар Јанкулоски, Борис Николоски / Aleksandar Jankuloski, Boris Nikoloski

Текст: Марика Бочварова Плавевска / Text: Marika Bochvarova Plavevska

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje

1997 / 1998

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng