Select Page

Мариела Мицевска: Графики и цртежи / Micevska Mariela: Prints and drawings

Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Мирко Вујисиќ / Text: Mirko Vujisic

 

Скопје / Skopje
2003

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Нурединоски Мемет)