Select Page

Маргина бр. 13-14
Списание за ширење на децентралистичка култура

Редакција: Жарко Трајаноски, Венка Симовска, Горан Абов, Бане, Г.Н.Ом

Графичко уредување: Кома
Издавач: Кома/Темплум

Март – април 1995 (редизајн 2010)

 

 

Содржина: Флусер, Витгенштајн, Џармуш, Лајбах, Жижек, NSK, Дерида, Ворхол, Тони Поповски…

Списание: PDF мк