Select Page

Документи XXVIII / Dokumenti XXVIII
Самостоен проект / Solo Project
Петре Николоски / Petre Nikoloski

Психијатриска болница ВМА, Белград (24.03 – 05.04.1987 ) ; Шеталиште на Дунав и улица „Кнез Михајлова”, Белград (11.04.1987) ; Галерија на Студентскиот центар Загреб (22.05 – 05.06.1987)  / Psychiatric Clinic VMA, Belgrade (24.03 – 05.04.1987 ) ; Promenade on the Danube and pedestrian zone of Knez Mihajlova, Belgrade (11.04.1987) ; Gallery Students Centre Zagreb (22.05 – 05.06.1987)

 

Фотографија: Михајло Ристиќ / Photo: Mihailo Ristic

Фотографија – разгледница, дел од проектот „Документи 28″ / Photo – post-card, a part of the project „Document 28″: PDF mk/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)