Select Page

ДЛУМ Цртеж ’87
Групна изложба

 

Салон на НУБ „Климент Охридски“, Скопје (24 декември 1987 – јануари 1988);

Уметничка галерија, Куманово (јануари 1988);

Музеј и завод, Штип (февруари 1988)

 

Учесници: Аврамовска Елизабета, Анастасов Родољуб, Ангелковски Никола, Андреевски Сергеј, Арнаудов Симеон, Атанасовски Гарски Тане, Аџиевски Томе, Блажевски Трајче, Бојарова Радивоевиќ Вујка, Бошале Јана, Бошковски Т. Јозо, Бундовски Томе, Бутров Никола, Василев Ниче, Вељковиќ Мирослав, Вујисиќ Лидија, Вујисиќ Мирко, Гаспаров Димитар, Гегоски Кирил, Димчевски Трајче, Дончевски Мирко, Ѓорѓиев Станко, Ивановски Менде Методија, Исаиловски Димче, Јакимовски Зоран, Јакшиќ Бранко, Јаневски Војко, Карагонов Зоран, Кондовска Ана, Костов Васил, Коцалев Марин, Кочевски Мичо Димитар, Крмов Томислав, Крстевски Гроздан, Кубуровски Спиро, Лазаревски Зоран, Манев Свето, Маневски Благоја, Мијакоски Ристо, Милјаноски Доне, Настевски Александар, Наумовски Вангел, Нацевски Ангеле, Павлески Станко, Петров Ангел, Петров Михаил, Петровски Моцо Момчило, Попов Александар, Росиќ Раде Радован, Светиева Марија, Силјан Виолета, Силјановски Симеон, Стојановиќ Сашо, Талевски Борислав, Тасева Невенка, Ташовски Вело, Темкова Ана, Томиќ Радевска Дијана, Хаџи Митров Зафир, Хаџи Николов Стефан, Шемов Симон

Каталог: PDF mk