Select Page

Два света со исто поднебје
Напис

Автор: Бл. Павловски: изјава: Борислав Градишки

Трудбеник, Скопје

25.12.1966

 

Напис: PDF mk