Select Page

Внатре – надвор / Inside – outside
Групна изложба / Group exhibition
Текст: Ана Франговска / Text: Ana Frangovska

Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / National gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje
Декември 2008 / December 2008

 

Учесници: Ангелов Методи, Десоска Моника, Зафировски Борјан, Јанешлиева Славица, Наневски Гоце, ОПА (Опсесивно посесивна агресија), Паскали Ирена, Петрушевска Илиана, Прља Нада, Сековски Игор, Спасоски Александар, Топузовски Тихомир, Шемов Борис /

Participants: Angelov Metodi, Desoska Monika, Janeslieva Slavica, Nanevski Goce, OPA (Obsessive Possessive Aggression), Paskali Irena, Petrushevska Iliana, Prlja Nada, Sekovski Igor, Shemov Boris, Spasoski Aleksandar, Topuzovski Tihomir, Zafirovski Borjan

Каталог / Catalog: PDF мк/eng

(Од архивата на Пешева Нада)