Select Page

Барем да сме способни да го видиме ужасот
Критика (кон самостојната изложба на Кирчо Арсовски во МКЦ)

Автор: Владимир Јанчевски

Објавена на okno.mk
24.09.2016

 

PDF mk